TA-Planer

Är en plan över trafikföringen i ett vägarbetsområde, som visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd för trafikantgrupper och andra anordningar ska utföras. Trafikanordningsplan skickar man till väghållaren som måste ge sitt godkännande innan arbetet kan påbörjas. Vissa väghållare tar ut avgifter för trafikanorningsplander och deras hanläggning med dessa. Väghållare kan även i vissa fall ta ut viten om inte trafikanordningsplan finns eller om den inte följs.

Ett exempel är Stockholms Stad.

Fasta avgifter:

1 900 kronor för beviljad och handlagd TA-plan
300 kronor för inkommen och avslagen TA-plan
300 kronor i digitaliseringsavgift om handlingar inte inkommer digitalt
900 kronor per platsbesök för tillståndskontroll, anmäld eller oanmäld, vid avvikelse mot tillstånd
900 kronor per påkallat platsbesök före, under och efter trafikomläggning
Tidsbunden avgift är 1 680 kronor per påbörjad vecka från och med den andra veckan.
(2020-01-14)

Tveka inte att

Kontakta oss